DOK ART

REGULAMIN „WEEKENDU NAD MORZEM ART INCLUSIVE”

REGULAMIN „WEEKENDU NAD MORZEM ART INCLUSIVE”

z Galerią Dok Art oraz Tumiło – domki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ORGANIZATOREM „WEEKENDU NAD MORZEM ART INCLUSIVE” (dalej zwanego Weekendem)
jest Tumiło – domki (dalej zwane Tumiło), prowadzone przez Harmonia Kamila Sędzicka z siedzibą:
ul. Dziwna 16 c, 72-420 Dziwnów NIP: 851-301-65-42, telefon: (+48) 502 272 690 , e-mail:
kontakt@tumilo.pl oraz Galeria Do Art prowadzana przez Joannę Błoniarz w Międzywodziu przy ul.
Zwycięstwa 9.
2. UCZESTNIKIEM Weekendu (dalej zwanym Uczestnikiem) może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
Od Uczestnika nie jest wymagane doświadczenie w zakresie malarstwa.
3. INFORMACJE zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:
https://www.dok-art.com/art-inclusive-2 stanowią integralną część umowy zawieranej według
niniejszego Regulaminu. Informacje te i niniejszy Regulamin nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 71
Kodeksu Cywilnego, tylko zaproszenie do zawarcia umowy.


ZAWARCIE UMOWY

4. Aby ZAPISAĆ SIĘ na Weekend, należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Tumiło, a
następnie wpłacić zadatek w wysokości 300 zł.
5. ZAWARCIE UMOWY pomiędzy Tumiło i Uczestnikiem na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie następuje w momencie wniesienia przez Uczestnika opłaty zadatku, przelewem
bankowym Opłatę należy wnieść w ciągu 2 dni od kontaktu telefonicznego lub mailowego – po tym
terminie rezerwacja wygasa.
6. Wysokość wszystkich cen (ceny podstawowe, zadatek) podana jest w dalszej części Regulaminu.
7. Wysokość zadatku wynosi ok 300 zł. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem
maksymalnie w dniu przyjazdu oraz przesłać potwierdzenie przelewu.
8. Wpłacenie zadatku przez Uczestnika jest równoznaczne z jego akceptacją niniejszego Regulaminu
i zobowiązaniem się do terminowego wniesienia kolejnych opłat.


REZYGNACJA Z UMOWY

9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Weekendzie w każdym czasie przed jej
rozpoczęciem. Zadatek nie jest zwracany.
10. Rezygnację należy zgłosić Pracowni mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Tumiło,
korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1.
11. Minimalna liczba uczestników potrzebna do utworzenia grupy to 4 osoby. Jeżeli na 1 tydzień przed
danym terminem Weekendu nie zapisze się minimalna liczba Uczestników, termin ten może zostać
odwołany. W takim przypadku zadatek zostanie zwrócony każdemu zapisanemu Uczestnikowi w
pełnej wysokości, bez obowiązku zapłaty dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ciągu
14 dni bez podania przyczyny nie przysługuje w odniesieniu do umowy zawartej według niniejszego

Regulaminu, w myśl Ustawy o prawach konsumentów, Art. 38 pkt. 12): Prawo odstąpienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do umów: […] o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi.

SZCZEGÓŁY WEEKENDU

13. Zakwaterowanie zapewnione jest w domkach letniskowych Tumiło pod adresem Dziwna 16 c,
72-420 Dziwnów, zwanej dalej Ośrodkiem.
14. Ośrodek nie jest hotelem ze standardowymi pokojami, są to dwa drewniane domki. Pokoje są
komfortowe, ale łazienka , salon i kuchnia stanowią część wspólną. Tumiło podejmuje decyzję o
ulokowaniu uczestników w konkretnych pokojach zgodnych z opłaconą opcją zakwaterowania, biorąc
pod uwagę charakterystykę całej grupy. Uczestnik może zgłosić życzenie zmiany pokoju, ale nie
zawsze będzie ono możliwe do zrealizowania.
15. Do wyboru są 3 opcje zakwaterowania, o różnych cenach: ● pokój 2-os. – oznacza miejsce w
pokoju 2-osobowym z dwoma pojedynczymi łóżkami;. ● pokój 1-os antresola. – oznacza pokój dla
jednej osoby z łóżkiem małżeńskim bez drzwi; ● pokój 1-os. – oznacza pokój dla jednej osoby z
łóżkiem małżeńskim i własnym balkonem.
16. Maksymalna liczba zakwaterowanych uczestników w jednym terminie to 6 osób.

CENY

17. Cena Weekendu zależna jest od wybranej opcji zakwaterowania zgodnie z poniższą rozpiską.
W cenie zawierają się:
● spotkanie na plaży z elementami malarstwa intuicyjnego oraz spacer po lesie z techniką przypadku;
● noclegi;
● 2 śniadania, 1 kolacja
● materiały plastyczne.
W cenie nie zawierają się:
● wyżywienie w dniu przyjazdu oraz obiady;
● dojazd.
Cena podstawowa
● pokój 2-os. 1200 zł
● pokój 1-os. antresola 1400 zł
● pokój 1 os. 1480 zł
18. Na życzenie Uczestnika może on otrzymać fakturę VAT.


ORGANIZACJA PRACY

19. Prowadzącymi weekend są właścicielka Galerii Dok Art Joanna Błoniarz oraz właścicielka
domków letniskowych Kamila Sędzicka.

20. Spotkania oraz zajęcia nie mają charakteru szkoleniowego. Są prowadzone w formie
swobodnych instrukcji, porad, i demonstracji.
21. Prowadzący są do merytorycznej dyspozycji uczestników przez ok 5 h dziennie, według
ramowego planu Weekendu.

RAMOWY PLAN WEEKENDU

22. Harmonogram
02 czerwca (piątek):
● od 15:00: przyjazd o dowolnej godzinie po wcześniejszym poinformowaniu o planowanej godzinie
dotarcia;
● 20:00 wspólne spotkanie – wieczór zapoznawczy
03 czerwca (sobota)
● 10:00: śniadanie;
● 11:00-14:30: twórcze spotkanie z elementami malarstwa intuicyjnego;
● 14:30-17:30: przerwa na odpoczynek
● 18:00-21:00
04 czerwca (niedziela)
● 10:00: śniadanie;
● 11:00-14:00: spacer po lesie z techniką przypadku;
● do 15:00: wykwaterowanie i zakończenie Weekendu.
23. Tumiło zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego planu ze względu na warunki pogodowe.
24. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania czystości, w szczególności do zabezpieczenia
wytworzonych prac, aby nie zostawić śladów farby na obiektach i przedmiotach należących do
Ośrodka. Malowanie w pomieszczeniach Ośrodka jest niemożliwe.
25. Za rzeczy (prace, narzędzia, materiały i przedmioty osobiste) pozostawione na terenie Ośrodka
Tumiło nie odpowiada, w szczególności Tumiło nie zaleca pozostawiania cennych rzeczy bez nadzoru
poza swoim pokojem – w przypadku zaginięcia, kradzieży lub uszkodzenia rzeczy tak pozostawionych
na terenie ośrodka Uczestnik nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania od Ośrodka.
26. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w
szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku.
27. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody wyrządzone
właścicielom Ośrodka, innym uczestnikom lub osobom trzecim.
28. Prawa autorskie i własnościowe do prac stworzonych w czasie Weekendu przez Uczestnika
należą do niego. Prace te mogą być dokumentowane przez Tumiło w postaci materiału
fotograficznego lub wideo, który może być używany na potrzeby promocji i reklamy Tumiło lub Galerii
Dok Art w Internecie, materiałach drukowanych, prasie lub innej formie rozpowszechniania, także
anonimowo (bez podania autora pracy). Uczestnik nieodpłatnie udziela Pracowni licencji do
wykorzystania tych materiałów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

29. W czasie spotkań plenerowych oraz kolacji mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, na których
może widnieć Uczestnik. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie takich zdjęć na potrzeby
promocji i reklamy Tumiło i Galerii Dok Art, tak jak w punkcie powyższym. Uczestnik może wyrazić
sprzeciw do wykorzystania jego wizerunku w opisany sposób – jego wizerunek zostanie wtedy
usunięty z tych materiałów.

PRAWO DO REKLAMACJI

30. Tumiło zobowiązuje się do przeprowadzenia spotkań plenerowych w zakresie opisanym w
informacjach ofertowych i niniejszym Regulaminie w sposób profesjonalny, przez osoby dysponujące
odpowiednią wiedzą merytoryczną, umiejętnościami praktycznymi i doświadczeniem.
31. Tumiło jest odpowiedzialne za należyte wykonanie na rzecz Uczestnika usług w zakresie
zakwaterowania i wyżywienia zgodnych z informacjami ofertowymi i niniejszym Regulaminem.
32. Jeżeli w trakcie Weekendu Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (niezgodność), ma
obowiązek niezwłocznie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, poinformować o tym jedną z
osób prowadzących Weekend. Tumiło dołoży wszelkich starań, by naprawić zgłoszoną niezgodność.
33. Niezależnie od prawa do zgłoszenia niezgodności, Uczestnik ma prawo do złożenia Tumiło w
terminie 4 dni od dnia zakończenia Weekendu reklamacji zawierającej wskazanie uchybienia w
sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Reklamację złożoną po upływie
powyższego terminu uznaje się za bezskuteczną, o czym Tumiło informuje Uczestnika.
34. Reklamacja powinna zostać złożona w formie wiadomości email, wysłanej na adres e-mail Tumiło
wskazany w pkt 1.1 albo w formie pisemnej w siedzibie Tumiło. Reklamacja powinna być czytelna. W
razie niemożności odczytania reklamacji Tumiło wzywa Uczestnika do złożenia reklamacji w formie
czytelnej.
35. Odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację Tumiło udziela Uczestnikowi w terminie 30 dni od
dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36. W przypadku zaistnienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności o charakterze siły
wyższej, np. wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się i korzystaniu z obiektów turystycznych
przez uprawnione do tego organy państwowe, Weekend może zostać odwołany lub może zostać
wyznaczony inny termin jego realizacji albo inna forma realizacji spotkań plenerowych, przy czym
jeżeli zmienią się koszta, zostanie to odpowiednio uwzględnione w cenie końcowej. W przypadku
odwołania Weekendu lub braku zgody Uczestnika na zmianę terminu lub formy realizacji Weekendu,
wszystkie wpłaty zostaną mu zwrócone w pełnej wysokości, bez obowiązku zapłaty odszkodowania
lub zadośćuczynienia.
37. Uczestnictwo w Weekendzie możliwe jest wyłącznie pod warunkiem pełnej akceptacji niniejszego
Regulaminu.
38. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://www.dok-art.com/art-inclusive-2/. Tumiło
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i przesłania Uczestnikowi informacji o
tym mailem. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na dokonywane zmiany, ma prawo do rozwiązania

umowy bez żadnych konsekwencji finansowych w terminie 4 dni od daty ich ogłoszenia. Informację o
zmianach przesłaną na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas zapisów uważa się za
dostarczoną z dniem wysłania.
39. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2023 roku.


ZGODY

50. Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i udzielam nieodpłatnego wykorzystywania
zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania na warunkach i w
zakresie określonym w oświadczeniu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną
przez galerię Dok-Art w Międzywodziu przy ul. Zwycięstwa 9; 72-415 Międzywodziu oraz domki
letniskowe Tumiło w Dziwnowie ul. Dziwna 16 c 72-420, działalnością w tym w szczególności w celu
promocji. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika na
wszystkich znanych w dniu złożenia niniejszego oświadczenia, polach eksploatacji, a w
szczególności: a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na
kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, b) wprowadzania do obrotu, c) wprowadzania
do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci telefonii komórkowej,
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w –
czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), e) publicznego odtwarzania, f)
wystawiania, g) wyświetlania, h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz
bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity. Ponadto zgoda
obejmuje, aby wizerunek Uczestnika był stosownie do potrzeb wymogów jego publikacji oraz
rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp.

Shopping Cart